SİYASET
Giriş Tarihi : 30-01-2023 21:54   Güncelleme : 30-01-2023 21:57

6'lı Masa 'Ortak Mutabakat Metni'ni açıkladı

Politika metninde İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ hakları üzerine herhangi bir ifade geçmemesi dikkat çekti.

6'lı Masa 'Ortak Mutabakat Metni'ni açıkladı

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa (Millet İttifakı), Ankara Congresium Konferans Salonu’nda düzenlediği etkinlikle Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyu ile paylaştı.

Metin, masa bileşenleri tarafından "Hükümet Programı" ve "Ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi" olarak niteleniyor.

Altılı masanın yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığı metinde, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda atacağı adımlar yani seçim vaatleri yer alıyor.

Yaklaşık 250 sayfalık çalışmada, "yoksullukla mücadele", "kadın hakları", "siyasi etik yasası", "kamuda israfla mücadele", "siber güvenlik", "tersine beyin göçü", "afet yönetimi", "mesleki eğitim", "konut ve barınma krizi", "uyuşturucuyla mücadele", "esnafın sorunları", "sınır politikası" ve "tarım" gibi konularda hazırlanan somut hedef, politika ve projeler, 9 ana başlık ve 75 alt başlıkta yer alıyor.

Sunuculuğunu Duygu Demirdağ'ın yaptığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Altı partinin Genel Başkan Yardımcıları ortak çalışmalarını partilerinin alfabetik sırasına göre yaptı. Sunumlar öncesinde ilgili başlıkların özetlendiği "#YarınınTürkiyesi için" başlıklı kısa videolar gösterildi.

FAİK ÖZTRAK: KURAL TANIMAZ UCUBE SİSTEM YERİNE KUVVETLER AYRILIĞI DİYORUZ

İlk olarak yargı bağımsızlığı, bürokrasi ve kamuda liyakat ve yolsuzluklarla mücadeleye dair CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak konuştu.

Reklam

 

Öztrak özetle şunları kaydetti:

"Kontrolsüz güç, güç değil felakettir. Milletimiz bunu adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen keyfi, kural tanımaz yönetim altında yaşayarak gördü. Bu yönetim devletimiz için artık bir beka sorunu oldu. Millet İttifakı, kural tanımaz bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, demokratik, adil Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor. Onun için etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme ve bağımsız, tarafsız yargı diyor."

YASAMA REFORMU

 • "Yasama reformuyla; Meclisin faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak yeni bir Meclis İçtüzüğü hazırlayacağız.
 • Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz.
 • Mecliste müzakereyi etkisizleştiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz.
 • Tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece TBMM'de olmasını anayasal güvence altına alacağız.
 • Meclisin yürütme organını millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz.
 • Bütçe hakkı TBMM'nin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olacak.
 • Mecliste Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız. Komisyon Başkanı ana muhalefet partisi milletvekilleri arasından seçilecek."

YÜRÜTME REFORMU

 • "Yürütme reformuyla; Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak.
 • Başbakanı, bakanları, yönetimde etkili hale getireceğiz.
 • Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız.
 • OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız."

YARGI REFORMU

 • "Yargı reformuyla;Bağımsız ve tarafsız yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu kaldıracağız. Yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız.
 • Adalet Bakanı ve müsteşarı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak.
 • Hakimler, idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak.
 • Özel yargılama usullerine, özel yetkili mahkemelere son vereceğiz.
 • Görevini kötüye kullanarak AYM veya AİHM'nin hak ihlali kararına yol açan hakimler ve savcılara, neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacğız.
 • Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
 • Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız.
 • Ceza yargılamalarında duruşma salonlarında, silahların eşitliği ilkesine uygun olarak iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız.
 • Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz.
 • AYM üyeliklerine hülle yoluyla atama yapılmasını önleyeceğiz."

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER MEVZUATI

 • "Seçim ve siyasi partiler mevzuatında, millet iradesinin TBMM'ye en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.
 • Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.
 • Yurt dışında mukim yurttaşlarımızın Mecliste doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.
 • Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz."

BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 • "Hürriyetin esas, sınırlamanın ise istisna olduğunu anayasa ile açıkça düzenleyeceğiz.
 • Basın özgürlüğünü sağlayacağız.
 • İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz."

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ OFİSLER LAĞVEDİLECEK

 • "Kamu yönetimini eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz.
 • Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz."

BAKANLIKLAR

 • "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığını, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak
 • Ticaret Bakanlığını, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
 • Hazine'yi Maliye Bakanlığından ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız.
 • Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız.
 • Siyasi kadrolar olan Bakan Yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız.
 • Strateji ve Planlama Teşkilatını kuracağız."

YEREL YÖNETİMLER REFORMU

 • "Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz.
 • Merkezi yönetimlerin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz.
 • Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız.
 • Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız.
 • Muhtarlık temel kanunu çıkaracağız."

"MÜLAKAT UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ"

 • "Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz.
 • Liyakat ve eşitlik ilkelerini hakim kılacağız. Şeffaflığı sağlayacağız.
 • Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını artıracağız.
 • Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız."

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 • "TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız.
 • Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız.
 • Bu suçlarda zaman aşımını kaldıracağız.
 • Bu suçları asla af kapsamına almayacağız.
 • Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için Mal Varlıklarını Geri Getirme Ofisi'ni kuracağız.
 • Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz.
 • Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilierinin, disiplin ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız.
 • Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve diğer kara para yaratan tüm faaliyetlerle etkin şekilde mücadele edeceğiz.
 • Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız.
 • Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamu İhale Kanunu'nu AB formlarına uygun hale getireceğiz.
 • Siyasi Etik Yasası ile milletvekillerinin, bakanların, siyasi parti genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunmalarını, akraba eş dost veya diğer tanıdıklarını kayırmalarını, ayrımcılık yapmalarını engelleyeceğiz.
 • Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız." 

ÇANAKÇI: DİJİTAL DEVRİM, YEŞİL DÖNÜŞÜM, KAPSAYICILIK MERKEZLİ KALKINMA

İkinci olarak ekonomi, finans ve istihdam politikalarını DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Başkanı İbrahim Çanakçı konuştu.

Çanakçı özetle şunları kaydetti:

"Altı parti olarak tam bir mutabakat ile hazırladığımız metinde ülkemiz için dijital devrimi, yeşil dönüşümü ve kapsayıcılığı merkezine alan yeni nesil bir kalkınma stratejisi ortaya koyuyoruz. Temel hedefimiz Türkiye ekonomisini üretken, rekabet gücü yüksek, kaliteli istihdam yaratan ve tek bir vatandaşımızı dahi yatağa aç göndermeyen bir yapıya kavuşturmaktır. 238 adet hedef ve politikayı bu anlayışla belirledik."

ENFLASYONLA MÜCADELE VE BÜYÜME

 • "Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye indireceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız.
 • Ortalama büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi 5 yılın sonunda en az iki katına yükselteceğiz.
 • 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız.
 • Ucube sistem sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.
 • 5 yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolara, yüksek teknolojili ihracatın payını ise 2 katına yükselteceğiz."

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI

 • "Merkez Bankasının bağımsızlığını güçlendirmek önemli bir önceliğimizdir.
 • Merkez Bankasına fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz.
 • Banka yönetiminin kendi kanunu dışında görevden alınmasını engelleyeceğiz.
 • Bankanın bağımsızlığını ilgilendiren maddelerin TBMM'de nitelikli çoğunlukla değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapacağız.
 • Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede Ankara'ya geri taşıyacağız."

128 MİLYAR DOLAR VE KUR KURUMALI MEVDUAT

 • "Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarındaki hukuksuzlukların takipçisi olacak, yeni dönemde rezerv yönetimini şeffaflık içinde yürüteceğiz.
 • Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız."

İSRAF VE KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ

 • "İktidara gelir gelmez Cumhurbaşkanı'na bağlı deneyimli denetim uzmanlarından oluşan Durum ve Hasar Tespit Komitesi oluşturacağız.
 • İtibar gerekçesine sığınılarak yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz.
 • Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız.
 • Cumhurbaşkanlığına tahsisli saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız.
 • Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangınları söndürme uçakları alacağız.
 • Kamu görevlilierinin birden fazla yerden maaş, ücret almasına son vereceğiz.
 • Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarımsal sulama projelerine ayıracağız.
 • Kamu özel iş birliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili tüm hukuki yolları kullanacak, oluşan zararları geri tahsis edeceğiz.
 • Bütçe uygulamalarından keyfiliğe son verecek, mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz."

VERGİ

 • "Vergi alanında önceliğimiz dar ve sabit gelirliler üzerindeki yükü azaltmak ve vergi kaçaklarıyla etkili mücadele etmektir.
 • Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz.
 • Her türlü eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV'yi düşüreceğiz.
 • İş yeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.
 • Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız.
 • Yolsuzlukğun ve haksız kazancın kaynağı olan imar rantlarını kapsamlı ve etkili biçimde vergilendireceğiz.
 • Vergi cennetleri üzerinden vergi kayıp ve kaçaklarına son vereceğiz.
 • Kayıt dışılığı OECD ortalamasının altına indirecek, sağlanacak kaynakları yoksullukla mücadelede kullanacağız."

FİNANS POLİTİKALARI

 • "Hem şirketlerin halka açılmasını hem de çalışanlarının halka açık şirketlere ortak olmasını teşvik edeceğiz.
 • Öz kaynak kullanımına ve sermaye piyasalarından kaynak teminine vergi avantajı sağlayacağız.
 • Sermaye piyasasına güveni sarsan manipülasyon ve piyasa suçlarıyla etkili mücadele edecek ve tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.
 • Sermasini ve kaynaklarını artırarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın yüksek teknoloji yatırımlara, yenilikçi ve yeşil girişimlere daha fazla destek imkanını sağlayacağız.
 • Dijital tabanlı uluslararası bir yeşil finansman kalkınma bankasının kuruluşuna öncülük edeceğiz.
 • İnşaat merkezli bakış açısına son vererek İstanbul'u gerçek anlamda bir uluslararası finans merkezi yapacağız."

İSTİHDAM POLİTİKALARI

 • "Mesleki eğitime yeni bir bakış açısı kazandıracağız.
 • İŞKUR'u geleceğin mesleklerini önceleyen, dezavantajlı vatandaşların istihadamını gözeten, beceri dönüşümünü destekleyen bir yapıya kavuşturacağız.
 • Çok sayıda ve karmaşık olan istihdam teşviklerini sadeleştirerek uygulanmasını kolaylaştıracağız.
 • Turizm, ulaştırma, dağıtım, medya ve oyun sektörlerindeki yeni nesil iş modellerine özel destekler sağlayacağız.
 • Girişimcilerin ihtiyaç duydukları ortak kullanım tesislerinin sayısını artıracağız.
 • Gençlerin istihdamına yönelik sertifika ve özel eğitim programları geliştirecek, gençlermiz için garantili yetenek programları başlatacağız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını yükseltmek için okul sonrası eğitimli aktivite merkezlerinin ve kreşlerin sayısını artıracağız.
 • Kadın ev işçilerinin iş kanununa tabi olmasını sağlayacağız.
 • Dezavantajlı grupları dijital dönüşümün parçası yapacak, yazılım, e-ticaret uzmanlığı gibi kalifiye eleman olarak istihdamını destekleyeceğiz.
 • Engell vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmasını sağlayacağız.
 • Mesleki eğitim müfredatını geleceğin meslekleri doğrultusunda güncelleyeceğiz.
 • İş dünyasının etkili olduğu bir okul yönetim sistemi kuracak, mesleki ve teknik okulları sanayi, ticaret, turizm ve tarımsal işletmelerin bulunduğu yerlerde açacağız.
 • İşsizlik sigortası fonuna ödenen işveren katkısının yarısını kuracağımız Yarına Hazırlık Fonu üzerinden beceri kazandırma projelerine destek için kullanacağız.
 • İşsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasını engelleyeceğiz.
 • Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp yüksek gelirli ülkeler arasında sağlam ve kalıcı bir konuma yükselteceğiz."

BÜLENT ŞAHİNALP: TÜRKİYE'Yİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK BİR CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ

Üçüncü olarak Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, metnin bilim, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik, dijital dönüşüm, eğitim ve öğretim bölümlerini sundu

Şahinalp özetle şunları kaydetti:

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

 • "Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını, cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun şekilde yeniden tesis edecek, Türkiye'yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi haline getireceğiz.
 • Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak, gerekçi özgürlükçü çalışma ortamını yaratacağız.
 • Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücünü şiddetin mağduru olmaktan çıkaracağız.
 • Üniversitelerimizin araştırma şartlarını ve imkanlarını iyileştirecek, onları geleceğe hazırlayacağız.
 • Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkanlarını artırarak istihdam problemi yaşamadan eğitim hayatlarına devam etmelerinin imkanlarını sağlayacağız.
 • TÜBİTAK'ı sadece araştırma enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz."

PATRONLARA VERİLECEK TEŞVİKLER

 • "Türkiye Endüstriyel Tasarım Enstitüsü'nü kuracak, Türk Tasarım Danışma Konseyi'ni etkin hale getireceğiz.
 • Telif hakları, marka ve patent hukukunun işlemesini sağlayacağız.
 • Yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik, yapay zeka şirketlerinin AR-GE ve ÜR-GE ofislerini destekleyeceğiz.
 • Teknokentleri ortak laboratuvar ve altyapılarla sinerji ve inovasyon ortamına dönüştürecek, teknopark desteklerini fiziksel mekandan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye'yi teknopark yapacağız.
 • Yeni Girişim Şirketleri Start-Up Kanunu'nu çıkararak hukuki tanımları, statüleri, mali yükümlülükleri ve teşvikleri net çerçeveye kavuşturacağız.
 • Girişimcilere yönelik hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip süreçleri kısaltacağız.
 • Yenilikçi firmaların gelişimini desteklemek amacıyla kredi garanti fonunu etkin biçimde kullanacağız.
 • Kadın ve genç girişimciliğe yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız.
 • Avrupa Komisyonu Avrupa Yatırım Fonu ile uluslararası finansman kuruluşlarının katkısını artırarak girişimci ve yenilikçi şirketlerin sermayeye erişimini kolaylaştıracağız.
 • Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız."

DİJİTAL CİHAZ VE İNTERNET ERİŞİMİ

 • "BTK'nin bağımsızlıkğını sağlayacağız.
 • Yapay Zeka Etik Kurulu'nu oluşturacağız.
 • Operatörlere 5G lisanslarını en kısa sürede vereceğiz.
 • Nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD seviyesini yakalayacağız.
 • Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz.
 • Dijital hizmet verigisini ve BTK kesintisini azaltacağız.
 • Bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
 • Dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek, bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız.
 • 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlerimize aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız.
 • Her sınıfa en az 1 tane internete bağlı cihaz temin edecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantısı sağlayacak, okullarda bilgisayar laboratuvarlarını iyileştirecek ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız.
 • Meydanlar, kütüphaneler gibi alanlarda kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti vereceğiz.
 • Yasal mevzuatı tüm kullanıcıların sosyal medya mecraları üzerindeki ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyetlerini koruyacak şekilde ve geniş bir istişare ile yeniden düzenleyeceğiz.
 • Dijital varlıkların ödeme sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak teknolojilere ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

EĞİTİM

 • "Fikri, irfanı ve vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz.
 • Muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak tüm paydaşların katılımıyla yeniden yapılandıracağız.
 • Milli Eğitim Bakanlığı'nda idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız.
 • MEB'de görevlendirme ve ilerlemelerde kıdem, yönetim tecrübesi, yeterlilik, proje, ödül, yüksek lisans, doktora vb. somut kriterleri esas alacağız.
 • Talim ve Terbiye Kurulu'nu liyakati esas alan yapısıyla politika belirleyen, eğitim öğretime yön veren etkin bir konuma kavuşturacağız.
 • Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.
 • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç kalmayacak şekilde tüm ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz.
 • Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz olarak karşılayacağız.
 • Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak biçimde mutlaka sağlayacağız.
 • Ortaöğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz.
 • Liselere giriş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS'yi süreç içinde tamamen kaldıracağız.
 • Üniversite girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.
 • Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.
 • Çocuklarımıza 3 yaşından itibaren dil, zeka ve beceri gelişimlerini, doğayı tanımalarını, değerler eğitimini, kişisel, fiziksel ve eğitsel gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla sağlayacağız.
 • İlkokulun 5. sınıfını bir üst öğrenime akademik hazırlık programı şeklinde, ortaokulun ilk yılını ise yabancı dil ve kodlama hazırlık sınıfı şeklinde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Sınıfların çok kalabalık olduğu yerlerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz.
 • Kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranını artıracak gerekli teşvik ve destekleri sağlayacağız.
 • Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise türüne ya da programına gitmek zorunda kalmayacağı, öğrencinin ilgisi, tercihi, yeteneği ve akademik başarısını esas alacak bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız.
 • Öğrencinin en az 1 yabancı dil öğrenmesini, yazılım becerisi kazanmasını sağlayacağız.
 • Eğitime erişim imkanı olmayan bölgelerde merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracak, yatılı teknoloji liseleri açacağız.
 • YÖK'ü kaldıracak, yükseköğrenim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yükseköğrenimin planlanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.
 • Yükseköğrenim kurumlarının özerkliğini güvence altına alacak, yönetim ve denetimlerinin kendi öğretim üyeleri arasından seçimle oluşturdukları organlar eliyle gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
 • Her şehre her ilçeye bir üniversite açma anlayışını değiştirek, ülkemizin hedef ve ihtiyaçlarına göre üniversite, falükte ve bölümlerinin yeniden planlanmasını ve yapılandırılmasını sağlayacağız.
 • Yükseköğrenime bütçeden daha fazla kaynak tahsis edeceğiz.
 • Üniversite arazilerini ranta kurban ettirmeyeceğiz.
 • Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralamak suretiyle genişletilmiş kampüs uygulamasını başlatarak üniversitelerin yurt sorununu tamamen çözeceğiz.
 • KYK kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım sürecini şeffaf hale getireceğiz.
 • Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız.
 • Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz.
 • Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamasında mülakatı kaldıracağız.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişimi önündeki tüm engelleri kaldıracak, durumlarına göre gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız.
 • Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerimizi objektif ölçütlerle tespit edecek, bu öğrencilerimiz için özel okullar açacak, özel destek programları hazırlayacak ve okul dışı eğitim olanakları, burs imkanları sağlayacağız.
 • Tüm eğitim kademeleridne okulun öğrenci sayısına göre ihtiyacı karşılayacak şekilde rehberlik ve psikolojik danışmanlık kadrosu oluşturacağız."

BİLGİN, SEKTÖREL POLİTİKALARI ANLATTI

Ardından Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin kürsüye çıktı.

Bilgin, sektörel politikalarla ilgili eylemlerden bazılarını anlattı.

TARIM

 • “Tarım ve Orman Bakanlığı’nı, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandıracağız.
 • Tarım Kanunu’nda öngörülmesine rağmen, bugüne kadar uygulanmayan tarımsal destekleri, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olamayacak şekilde verecek, havza bazlı, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uygulayacağız.
 • Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız.
 • Tarım ürünlerinde taban fiyatları; maliyet, kur, enflasyon ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.
 • Parite uygulaması getirerek, süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız.
 • Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini; çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini, üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz.
 • Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız.
 • Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacak, üretici örgütlerinin lojistik kapasitelerinin artırılmasına yönelik destek sağlayacağız.
 • Hasat dönemi öncesi ve hasat döneminde, ithalata izin vermeyeceğiz.
 • Topraktan sofraya gıda güvenliğini sağlayacak, doğru ve güncel bilgileri toplumla paylaşacağız.
 • Zirai ilaç ve gübre kullanımının takibini kontrol altına alarak, kalıntı oranını uluslararası normların altına düşüreceğiz."

SANAYİ

 • "Sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan, yüksek katma değerli yapıya dönüştürecek, ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 10’lara, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40’lara taşıyacağız.
 • Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma sanayisi alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, çift kullanımlı ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracağız."

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER

 • "KOSGEB tarafından KOBİ'lere verilen faizsiz kredi desteğini objektif kriterlere bağlayarak şeffaf hale getirecek, hibe desteklerini artıracağız.
 • Ticaret Bakanlığı'nı, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız.
 • Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız.
 • Esnafımıza emekli olabilmesi için, geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız.
 • Esnafımızın, kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmasını sağlayacağız.
 • Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM’ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz."

ENERJİ: AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJESİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

 • "Elektrik Piyasası, Doğalgaz Piyasası, Petrol Piyasası gibi temel kanunlardaki rekabete aykırı imtiyazları yeniden düzenleyeceğiz.
 • Yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak, yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri düzenleyeceğiz.
 • Rüzgâr enerjisinde; yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek, AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz.
 • Yüksek fiyatlı mevcut doğal gaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz."
 • "Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri, yeniden gözden geçireceğiz.
 • Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün milli gelirdeki payını artıracağız.
 • Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul ürün haline getirecek yatırımları teşvik edecek, Türkiye’yi hammadde ihraç edip, yarı mamul ve mamul ürün ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız."

ULAŞIM: KANAL İSTANBUL İPTAL EDİLECEK, ATATÜRK HAVALİMANI UÇUŞA UYGUN HALE GETİRİLECEK

 • "Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.
 • Ulaşım modları arasındaki eksik bağlantıları ve darboğaz oluşturan noktaları gidereceğiz.
 • Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında; başta modern raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz yolu ve iç su yolları olmak üzere, alternatif ulaşım türleri ve sistemlerini devreye sokacağız.
 • Akıllı yollar projesini pilot olarak başlatacak, geleceğin otonom yollarına ilişkin bilgi ve tecrübe birikiminin oluşmasını sağlayacağız.
 • Araç muayene istasyonu sayısını artıracak ve rekabete açacağız.
 • Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz.
 • Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş, işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve ilkeleri ortaya koyacak, Kıyı Politika Belgesi ve Kıyı Master Planını hazırlayacak ve uygulayacağız.
 • Türk sahipli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak, kendi yüklerimizi kendimizin taşımasını sağlayacak adımları atacağız.
 • Karayolu, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını entegre olarak dikkate alan intermodal lojistik merkezlerini gerçekleştirecek bir yaklaşımla, Türkiye Lojistik Master Planı’nı yeniden hazırlayacağız."

GÜMRÜK VE İHRACAT

 • "İhracat desteklerini gözden geçirecek, etki analizlerini yapacak ve yeni nesil ihracat destekleri geliştireceğiz.
 • Eximbank’ın sermayesini güçlendirecek, uzun vadeli ve uygun koşullu fon imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız.
 • Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleme müzakerelerini hızlandıracağız.
 • Tüketici uyuşmazlıklarında, Tüketici Hakem Heyetlerinin idari ve mali kapasitelerini, kararların şeffaflığını ve ulaşılabilirliğini artıracağız.
 • Üretici kooperatiflerini güçlendirecek ve destekleyeceğiz."

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM

 • "Turizmin tüm aşama ve paydaşlarını kapsayan, yeni bir Turizm Kanunu çıkaracağız.
 • Turizmde mevsimsel bağımlılığı azaltarak 12 aya yayacak şekilde, hizmet sunumunda çeşitlendirme yapacağız.
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı yeniden yapılandıracak, Ajansın kaynak kullanımlarını şeffaf ve hesap verebilir hale getirecek, Sayıştay tarafından denetlenmesini sağlayacağız.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünü, Anıtlar Yüksek Kurulunu ve Koruma Bölge Kurullarını, gerçek anlamda özerk hale getireceğiz.
 • Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sağlanan destekleri; fırsat eşitliğini gözeten, tarafsız kurullarca değerlendirilen bir çerçevede ve şeffaf biçimde vereceğiz.
 • Bağımsız çalışan sanatçıların, sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz.
 • Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği, Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız.
 • Kütüphaneleri yaşayan mekanlar haline getirecek, 7/24 Kütüphaneleri teknolojik altyapı destekleri ile güçlendireceğiz."

ÇEVRE VE İKLİM

 • "Çevreyi, iklimi, su kaynaklarımızı korumak için tamamını yeni kuracağımız tek bir bakanlık bünyesinde yürüteceğiz.
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak için, Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı'nı yürürlüğe koyacağız.
 • Yurt içinde kuracağımız karbon fiyatlama sistemlerinden elde edilecek gelirlerle, sektörlerin dönüşümünü finanse edecek ”Yeşil Dönüşüm Fonu”nu kuracağız.
 • Çevre İhtisas Mahkemeleri kuracak, Türk Ceza Kanunu’ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip, cezalarını artıracağız.
 • Tek kullanımlık plastikleri, kademeli olarak hayatımızdan çıkaracağız.
 • Siyanür, sülfürik asit, silika gibi zehirli toksik kimyasal maddelerin kullanımını içeren ayrıştırma tekniklerini yasaklayacağız.
 • Yeni termik santral yapmayacağız.
 • Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunundaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız.
 • Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız.
 • Ormanlar ile nitelikli doğa, tarım, korunan ve sulak alanlarda, çevreye zarar veren tesislere izin vermeyeceğiz.
 • Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz.
 • Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız.
 • Sanayi başta olmak üzere her alanda, “Su Ayak İzi” hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz.
 • Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacak, çölleşmekte olan göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını uygulamaya koyacağız."

ŞEHİRCİLİK VE AFET YÖNETİMİ

 • "Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.
 • Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin imar planı çalışmalarında, ilgili tüm paydaşlara danışılmasını zorunlu hale getireceğiz.
 • İmar planı değişikliklerini parsel bazlı olmaktan çıkararak, bölge bazlı hale getirecek, bölgede yaşayanların büyük kısmını etkileyecek projeleri halk oylamasına sunacağız.
 • Merkezi ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkaracak, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere, bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulamaya koyacağız.
 • Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak, afetler ile ilgili mevzuatı ve kurumsal yapılanmayı tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.
 • Afet yönetimini etkisizleştiren imar afları çıkarılmasına son vereceğiz.
 • Toplanan afet vergilerinin, afetin zararlarını azaltacak tedbirler ve afet sonrasındaki rehabilitasyon çalışmaları için harcanmasını sağlayacağız.
 • DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici yapıları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz."

ÖZLALE, SOSYAL POLİTİKALARI ANLATTI 

Daha sonra İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, uygulanacak sosyal politikaları anlattı.

"Yoksulluk kader olamaz, kader değildir; firavunlar bile böyle gaddar değildir" diyen Özlale, “Maalesef bu ülkede yoksulluğu azaltmayı değil onu yönetmeyi tercih eden bir iktidar var. Peki biz ne yapacağız? Yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini, açlığı bu ülkenin hafızasından sileceğiz” ifadelerini kullandı.

Özlale şunları kaydetti:

ÇOCUKLAR

 • “Bu ülkenin giderek ağırlaşan çocuk yoksulluğu sorunu var. 7 milyon yoksul çocuğumuz var. Bu çocuklar karınlarını doyurabilme kaygısı yaşıyorlar. Biz bu çocuklarımıza çocukluklarını yaşamayı vadediyoruz. Nasıl mı? İlk projemiz devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk aç kalmayacak. Hiçbir anne ve baba çocuğunun cebine harçlık koyma kaygısı taşımayacak.
 • Yoksul ailelere başta süt ve bebek maması olmak üzere gıda ve hijyen desteği vereceğiz.
 • Ulusal ebeveynlik programını hayata geçireceğiz. Nasıl çocuk yetiştirileceğini bütün vatandaşlarımıza anlatacağız.
 • Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömrüsüne karşı her türlü tedbiri alacağız.
 • Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan, dilendirilen bütün yavrularımızı koruma altına alacağız."

SOSYAL GÜVENLİK

 • "Vatandaşla hak temelli adil ve eşit bir dayanışma ilişkisi kuracağız.
 • Geliri belirli bir düzeyin altındaki ailelere insan onuruna yakışır bir yaşam desteği sağlayacağız. Bu desteği de hanedeki kadının hesabına yatıracağız."

EMEKLİLER

 • "Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayarak hakkaniyet ilkesini gözeteceğiz.
 • Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil büyümeden kaynaklı refah artışını da hesaba katacağız.
 • İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev kadınlarının borçlanma hususunda iyileştirme sağlayacağız.
 • Çırak ve stajyer olarak geçirilen sürelere ilişkin sosyal güvenlik primleri için borçlanma hakkını tanıyacağız."

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA VE ÇOCUK İŞÇİLİK

 • "Bugün Türkiye bir kayıt dışı cenneti. Düzensiz göçle bilerek hendek ülke haline getirdikleri ülkemizde çalışma hayatı olabildiğince kuralsız. İktidarın Türkiye'yi Çin yapma projesi ucuz, güvencesiz emek akışına bağlı. Nüfusumuzun sadece 3'te 1'i çalışıyor. Her 4 çalışandan 1'i güvencesiz. Kayıtlı çalışanların yarısı asgari ücret alıyor. Bu ücret iki ay sonra açlık sınırı altına düşecek. Biz bu düzeni değiştireceğiz. İnsanın onuruna yakışır bir çalışma hayatı sağlayacağız.
 • Artık ülkemizde kaçak yabancı işçi çalışmayacak.
 • Türkiye’yi yol geçen hanına dönüştüren vize rejimini yeniden düzenleyeceğiz.
 • Çocuk işçi çalıştırılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çocuk sömürüsüne dur diyeceğiz.
 • Asgari ücret tespitinde ILO Sözleşmesi’ni onaylayacağız.
 • Ev işçileri için ILO Sözleşmesi'ni onaylayacağız."

BARINMA

 • "Ülkemizin konut sorununu da çözeceğiz.
 • TOKİ asıl görevine geri dönüp sadece sosyal konut ödeyecek.
 • Dar gelirli ailelere peşin para vermeden kira öder gibi konut sahibi olacak.
 • Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözeceğiz.
 • Öğrencilerimiz modern ve üniversitesine yakın devlet yurtlarında kalacak. Öğrencilerimizi ne olduğu belirsiz vakıfların, derneklerin yurtlarında kalmaya mecbur bırakmayacağız.
 • Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaş olmalarının önüne geçeceğiz.
 • Endüstriyel inşaat tekniklerini geliştirerek konutları daha hızlı ve daha ucuza üreteceğiz."

SAĞLIK

 • "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı, doktorlarına 'Giderse gitsin' demeyecek. Sağlık çalışanlarını ülkemize nasıl çabuk döndürürüm diye dertlenecek.
 • İnsanlarımız randevu almak için randevu sisteminde saatler harcamayacak.
 • Yurda Dönüş Projesi başlatarak ülkemizin sağlık personeli ihtiyacını mutlaka gireceğiz.
 • Hastanelerdeki yığılmaları kademeli bir sevk zinciri altyapısıyla mutlaka önleyeceğiz.
 • Sağlık personeli sayısını ve çeşitliliğini artırarak aile sağlık merkezlerinin hizmet kapasitesini güçlendireceğiz.
 • Türkiye'de ilaç krizine son vereceğiz."

ENGELLİLER

 • "Engelli bireylerin nitelikli istihdamını artıracağız.
 • İşyerine uyumunu sağlayacağız.
 • Tüm şehirlerimizi engelli dostu şehirler olarak yeniden tasarlayacağız.
 • Engelli aylıkları, bakım yardımı ve malzeme desteklerini enflasyonu dikkate alarak güncelleyeceğiz."

KADINLAR

 • "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 334 kadın, kadın cinayetine kurban gitti. Aileyi koruyacağız diye ailenin üstünde tepinen iktidar, kadınları şiddet karşısında korumasız bıraktı. Kendisi gibi düşünmeyelere sürtük diyen şahıs, kadınların onurunu ayaklar altına aldı. Biz kadını aşağılayan ve eve hapseden bu zihniyeti değiştireceğiz.
 • Kadınların haklı taleplerini değerlendirip çözecek güçlü bir kadın politikası altyapısına sahip Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı'nı kuruyoruz.
 • Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır!
 • Bütün karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğini gözeteceğiz.
 • Eşit işe eşit ücret ilkesini hakim kılacağız.
 • Kadın istihdamını artırmak için bakım ekonomisini geliştireceğiz.
 • Kadınların kendilerini daha güvenli hissetmesi için sokak aydınlatması, ulaşım mesafesi, sabit ve hareketli kamera sayısında artışlara iyileştirmelere gireceğiz."

GENÇLER

 • "Gençler, sizlerin süfli heveslerinizin olmadığını çok iyi biliyoruz. O şahsın süfli hevesleri yüzünden çekiyoruz. Aç telefonunu göster terörüne maruz kaldığınızın, sen hatırlamazsın diyerek sizlere yalan söylendiğinin farkındayız. Geleceğinizi, hayallerinizi çaldılar. Sizlere özür borçluyuz.
 • Türkiye'nin her bölgesinden gençlerin katılımını destekleyerek Türkiye Gençlik Meclisi'ni kuracağız.
 • Gençlik eğlenme özgürlüğüdür diyerek sizlere kültür ve sanat faaliyetlerinden yararlanmanız için Kültür Kart vereceğiz.
 • Gençlik denemek demek diyerek Meslek Akademileri ve Kent Kariyet Merkezlerini kuracağız.
 • KYK Borçlarınızı isterseniz sosyal sorumluluk projelerinde çalışarak ödemenize imkan sağlayacağız.
 • Maalesef uyuşturucu kullanımı en büyük belalardan biri. Türkiye’yi bir narkodevlet olmaktan kurtaracağız.
 • Uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütlerinin ülkemizi mesken tutmasının önüne geçeceğiz.
 • Uyuşturucu satıcılarına ve üreticilerine yönelik cezaları iki katına çıkaracağız.
 • Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası iş birliğine gideceğiz.
 • İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak."

TEKİR, DIŞ POLİTİKA VE GÖÇ HEDEFLERİ ANLATTI

Son olarak Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Sabri Tekir, hedefleri dış politikayı ve göç politikalarını anlattı.

Tekir şunları kaydetti:

 • “Yurtta barış, cihanda barış prensibinin dış politikamızda temel esas olarak korunmasını her zaman belirleyeceğiz.
 • Dış politikada iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara meydan vermeyeceğiz.
 • Dışişleri Bakanlığına politika yapım ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracağız. Dış politikanın kendine bağımsız bir sürekliliği vardır. Başka kurumların müdahalesiyle değiştirilmesi söz konusu olmamalıdır.
 • Dışişleri Bakanlığı’na eleman alımını objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, liyakate dayalı, kapsamlı bir sınav sistemi ile yapacağız.
 • Bakanlığa alacağımız personele, kuracağımız Diplomasi Akademesi’nde üst düzey bir formasyon kazandıracağız.
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve onların oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarını kamu diplomasisinin bir unsuru haline getireceğiz.
 • AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda sürecin tamamlanması için çalışacağız.
 • 2014 Geri Kabul Anlaşması ile 18 Mart 2016 Mutabakatı'nı gözden geçireceğiz.
 • Türkiye ile AB’nin sığınmacılar konusunda ortak sorumluluk ve külfet paylaşımını sağlamaya çalışacağız.
 • AİHM kararlarını uygulayacağız.
 • NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel biçimde ve ulusal çıkarlarımızı gözetir şekilde sürdüreceğiz.
 • Türk Devletleri Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerdeki konumumuzu güçlendireceğiz.
 • Ortadoğu bölgesindeki ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyacak, iç işlerine karışmayacak, aralarındaki sorunlarda taraf tutan değil çözümleri kolaylaştıran ülke olacağız.
 • İsrail-Filistin sorununa BM kararları çerçevesinde ve iki devlet esasına göre kalıcı bir çözüm bulunması için bütün ilgili taraflarla görüşeceğiz.
 • Filistin konusunda Türkiye'nin güvenilir bir kolaylaştırıcı ülke olarak masadaki yerini almasını sağlayacağız.
 • Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.
 • Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması temel amacımızdır. KKTC'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını korumak ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlamak temel hedeflerimizdendir.
 • Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmasının önüne mutlaka geçilecektir.
 • Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik vereceğiz.
 • Ege Denizi'ndeki egemenlik alanlarımıza zarar verebilecek hiçbir gelişmeye asla izin vermeyeceğiz.
 • AB ile ilişkilerde olduğu gibi ABD ile ilişkilerde de eşitler arası bir anlayışla kurumsal temele oturan bir politika takip edeceğiz. Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi de dahil, müttefiklik ilişkilerini karşılıklı güvene dayalı ilerleteceğiz.
 • Rusya ile ilişkileri aynı şekilde eşitler arası bir anlayışla dengeli ve yapıcı diyalog ile güçlendirerek sürdüreceğiz.
 • Afrika ülkeleriyle çok yönlü ve nitelikli ilişkiler geliştireceğiz.
 • Asya vizyonumuzu ülkelerle ilişkileri ikili düzeyde güçlendirerek, bu ilişkileri çoklu işbirliği mekanizmalarıyla çeşitlendirerek ve zenginleştirerek kurgulamaya çalışacağız.
 • Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi de gerçekçi, karşılıklı çıkar ve karşılıklı bir zeminde değerlendireceğiz.
 • Ordumuzun istihbarat, keşif, vurucu gücünü ve diğer operasyonel yeteneklerini güçlendireceğiz.
 • Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısını gözden geçireceğiz. Kuvvet komutanlıklarını tekrar Genel Kurmay Başkanlığına bağlayacağız.
 • Askeri liseleri, harp akademilerini tekrar açacağız.
 • Her yıl ilgil tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir Güvenlik Şûrası düzenleyeceğiz.
 • Terör örgütleri ve terörizmle mücadeleyi tüm güç unsurlarımızı kullanarak kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz.
 • Yurt dışına kaçan teröristlerin iade edilmesi çalışmalarını etkinleştireceğiz.
 • Organize suç örgütlerinin faaliyetleri konusunda uluslararası iş birliğini güçlendireceğiz.
 • TBMM'de Güvenlik Komisyonu kuracağız.
 • Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni yenileyeceğiz.
 • Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumları yeniden yapılandıracak, yönetim ve personel altyapılarını güçlendireceğiz.
 • Geri kabul anlaşmalarıyla düzensiz göçü önleyecek, göç konusunda ülkemizin tampon ülke haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz.
 • Sınırlarımızı elektrooptik kuleler, aydınlatma sistemleri, gece görüşlü kameralar, İHA'lar ve gerekli hallerde duvarlarla tahkim edecek, kaçak geçişlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.
 • Geri gönderme merkezlerinin sayısını ve kapasitelerini artıracağız.
 • Vatandaşlık satılması uygulamasına son vereceğiz.
 • Sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine asla izin vermeyeceğiz. Kentlerimizde gettolaşmalarına da asla izin vermeyeceğiz.
 • Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönmesini sağlayacağız."

(Ankara/EVRENSEL)

AdminAdmin